Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

 1. Procedury dotyczące ogólnej organizacji pracy przedszkola

 1. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów do : organu prowadzącego, SANEPID-u oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki oraz inne istotne informacje dotyczące COVID-19, oraz funkcjonowania Przedszkola.
 2. Temperatura ciała będzie mierzona każdemu dziecku zaraz po wejściu do sali i w ciągu dnia termometrem bezdotykowym.
 3. Dzieci przebywają w   Przedszkolu bez maseczek, a pracownicy stosują środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami dotyczącymi poszczególnych stanowisk.
 4. Pracownicy Przedszkola muszą stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

- regularnie myją ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnych,

- dezynfekują ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki,

- informują dyrektora lub osobę zastępującą o wszelkich objawach chorobowych,

- zachowują dystans między sobą minimum 1,5 m.

 1. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek, ani innych przedmiotów.
 2. Pierwszą czynnością po wejściu dziecka do grupy jest dokładne umycie rąk wodą z mydłem. Dzieci nie będą dezynfekować rąk płynami do tego przeznaczonymi.
 3. Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego, jeżeli będą pozwalały na to warunki atmosferyczne, zachowując zasadę dystansu między grupami.
 4. Dzieci, mogą przebywać na placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela. Rodzic po odebraniu dziecka nie może przebywać na placu zabaw ze swoim dzieckiem. Po odebraniu dziecka opuszcza teren Przedszkola.

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oraz przebywania w przedszkolu osób z zewnątrz

 1. Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola przez jednego opiekuna, który po wejściu do budynku dezynfekuje ręce lub ma założone rękawice jednorazowe oraz jest zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej. Dziecko zostaje przekazane pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach wejściowych, zostaje zaprowadzone do szatni, a następnie do swojej sali zajęć. Podobnie odbywa się odbiór dziecka z przedszkola: rodzic wzywa dziecko przez domofon, pracownik dyżurujący pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni i odprowadza dziecko do drzwi wejściowych, gdzie oczekuje rodzic.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do wyznaczonej przestrzeni wspólnej tj. do szatni dzieci, z zachowaniem zasady: 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1,5m. Przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) . Po braniu lub rozebraniu dziecka należy jak najszybciej rodzice powinni jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.

 1. W korytarzyku przy wejściu głównym może przebywać jednocześnie tyle osób dorosłych, które pomieszczą się zachowując między sobą dystans społeczny min. 1,5 m. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz Przedszkola, również z zachowaniem dystansu społecznego min. 1.5 m.
 2. 3)Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji lub z nałożoną kwarantanną nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 1. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adopcyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowany dystans co najmniej 1,5m od drugiej osoby).

W przypadku dzieci nowoprzyjętych (3,4 -letnich) tylko jeden rodzic/opiekun prawny za zgodą dyrektora przebywa na terenie placówki ( przyprowadzanie i odbieranie z przedszkola) w wyznaczonej przestrzeni wspólnej, czyli szatni dziecięcej, przez pierwsze osiem dni roku szkolnego tj. do 10 września, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 1. W czasie pracy Przedszkola drzwi wejściowe pozostają zamknięte.
 2. Dyrektor Przedszkola i pracownicy monitorują osoby chcące wejść do Przedszkola (osądzają ich zasadność, pilnują zasad dezynfekcji). Przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola będzie ograniczone do minimum.
 3. Odbiór towarów odbywa się wyłącznie przez boczne wejście do Przedszkola. Za odbiór towaru odpowiedzialny jest intendent lub konserwator.

 1. Procedury postępowania na poszczególnych stanowiskach pracy

 1. Każdy pracownik Przedszkola ma ściśle określone miejsce pracy, którego nie powinien opuszczać i przemieszczać się w inne miejsca.
 2. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

- sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu,

- płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzach oraz w miejscu przygotowywania posiłków,

- środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy i produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego,

-plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem,

- pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawice, fartuch ochronny i przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk,

- pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom,

oraz:

- nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola, zgodnie z powierzonymi im obowiązkami,

- prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce,

- kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka,

- współpracuje ze służbami sanitarnymi,

- instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,

- informuje rodziców o obowiązujących procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 1. Nauczyciele:

- sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, obserwują czy u dzieci nie występują objawy chorobowe, kontrolują dostępność środków czystości i środków dezynfekcyjnych zgodnie z procedurą i innymi przepisami bhp,

- dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce: po wejściu rano do sali, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza,

- wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w trakcie zajęć,

- dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, szczególnie rozplanowują w czasie wyjścia poszczególnych grup do szatni,

zachowują bezpieczny dystans między grupami podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym,

- dbają o to, aby dziecko, wychodzące do innego pomieszczenia na zajęcia specjalistyczne, przed opuszczeniem sali i po powrocie umyło ręce wodą z mydłem,

- nauczyciel terapeuta i logopeda dba o to, aby stanowisko pracy (gabinet terapeutyczny) było dezynfekowane po każdym dziecku.

 1. Intendent dba o zachowanie szczególnych zasad higieny podczas przyjmowania produktów żywnościowych, wydawania towaru z magazynu, monitoruje ograniczenie przebywania w Przedszkolu osób z zewnątrz. Zakresem jego działania jest jego gabinet, magazyn żywnościowy, ma kontakt z dyrektorem, pracownikiem kadr i płac, pracownikami kuchni, starszymi pokojowymi, przyjmuje towar korzystając z pomocy konserwatora.
 2. Pracownik kadr i płac korzysta ze swojego gabinetu, ma kontakt z dyrektorem i intendentem oraz wszystkimi pracownikami (w razie potrzeby).
 3. Pomoc nauczyciela wspiera nauczycieli w opiece nad dziećmi w grupie.
 4. Starsza pokojowa jest obecna w sali zabaw jej przyporządkowanej,

- przynajmniej raz dziennie dezynfekuje zabawki, natomiast co najmniej dwa razy dziennie dezynfekuje klamki, włączniki światła, uchwyty, oparcia krzeseł, powierzchnie płaskie, ze szczególnym uwzględnieniem blatów stolików, urządzenia sanitarne w łazience, wietrzy pomieszczenia co najmniej raz na godzinę, podczas pobytu dzieci poza salą zajęć,

- myje poręcze po każdym korzystaniu ze schodów przez poszczególne grupy,

- myje ciągi komunikacyjne,

- myje i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem,

w trakcie swojej pracy używa środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice),

- myje naczynia z użyciem detergentów i wyparza po każdym posiłku.

 1. Osoby (pracownicy) wyznaczone   przez dyrektora (rotacyjnie) pełnią dyżur przy wejściu do przedszkola w celu kontroli stosowania procedur bezpieczeństwa przez osoby wchodzące na teren przedszkola, odbierania i kierowania dzieci do grup lub przekazywania dzieci rodzicom.
 2. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z dziećmi, a kontakty z personelem opiekującym się dziećmi ograniczają do minimum z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Personel kuchenny:

- przygotowuje posiłki przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny, w warunkach higienicznych wymaganych przepisami prawa o żywieniu zbiorowym i dodatkowo zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego,

- dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do kuchni,

- swoje obowiązki wykonuje w pomieszczeniu kuchni i obieralni,

- myje ręce zgodnie z instrukcją,

- po zakończonej pracy dezynfekuje blaty kuchenne i inne urządzenia kuchenne.

10) Woźny, konserwator – przyjmuje towary spożywcze towarzysząc intendentowi, wykonuje swoje obowiązki na terenie Przedszkola zgodnie z przydziałem obowiązków, dezynfekuje urządzenia na placu zabaw oraz dba o otoczenie przedszkola.

 1. Działania prowadzone przez przedszkole w sytuacji zauważenia niepokojących objawów występujących przy zakażeniu koronawirusem

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie w warunkach domowych.
 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Przedszkola i rodziców do informowania o stanie zdrowia.
 3. Za sytuację niepokojącą uznajemy uporczywy kaszel, katar lub gorączkę lub stan podgorączkowy.
 4. W sytuacji zauważenia tych objawów izolujemy dziecko do osobnego pomieszczenia (izolatorium) w obecności osoby , która będzie posiadała odpowiednie zabezpieczenie (środki ochrony osobistej) i natychmiast wzywamy rodziców.
 5. Każda oznaka świadcząca o infekcji, nawet jeśli przebiega ona bez gorączki wymaga wyjaśnienia z rodzicem i skonsultowania z lekarzem (katar wirusowy lub bakteryjny, wysypka, bóle brzucha i inne). W takim przypadku będziemy dzwonić do rodziców i prosić o odebranie dziecka z Przedszkola oraz powiadomienie o sytuacji zdrowotnej dziecka.
 6. Zobowiązujemy rodziców do przekazania nam informacji o stanie zdrowia dziecka w dniu następnym.
 7. W przypadku pracownika natychmiast izolujemy go do momentu opuszczenia Przedszkola, zobowiązujemy do powiadomienia o swoim stanie zdrowia w dniu następnym.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID -19

 

 

Na terenie przedszkola jest wyznaczone pomieszczenie, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę (dziecko lub pracownika) w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowa zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien jak najszybciej powiadomić Dyrektora przedszkola i udać się do specjalnie przygotowanego pomieszczenia izolacyjnego lub w miarę możliwości opuścić miejsce pracy za zgodą dyrektora. Powinien skontaktować się

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie przedszkola lub jego części, w których bliskiej odległości przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

Należy zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

W sytuacji zauważenia niepokojących objawów u dziecka , izolujemy dziecko do osobnego, specjalnie przygotowanego pomieszczenia (izolatorium), gdzie dziecko oczekuje na rodziców. Rodzice są wzywani natychmiastowo po stwierdzeniu niepokojących objawów u dziecka.