Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamy duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Każda z sal posiada własną toaletę, do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

Harmonogram rekrutacji

do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy

 na rok szkolny 2020/2021

podstawa prawna:

- art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zmianami))

- zarządzenie nr 0050-11/2020 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę

 

02.03.2020 –

16.03.2020

Złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym

20.03.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

23.03.2020

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

24.03.2020 –30.03.2020

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia

02.04.2020

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

Uwaga! Terminy postępowania uzupełniającego zostaną podane w przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w wyżej wymienionych terminach.