Bezpieczeństwo i wygoda

slogan image 4Posiadamu duże, nowoczesne i atrakcyjne sale, urządzone zgodnie z potrzebami dzieci w różnym wieku. Kazda z sal posiada własna toaletę do której dzieci mają nieograniczony dostęp. 

Zdrowie na talerzu

slogan image 5Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci. 

Nauka przez zabawę

slogan image 1Stale rozszerzamy i bogacimy repertuar form i metod pracy z dziećmi dbajac o to aby przede wszystkim ucząc się dobrze się bawiły. 

STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15
W ŚWIDNICY

( tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy działa na podstawie:
• ustawy z dnia 07 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz.674 z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami)
• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591
z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222),
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895),
• ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7),
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 752),
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r. poz.1170),
• rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532),
• orzeczenia o organizacji.

2. Siedziba Przedszkola Miejskiego Nr 15 znajduje się w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 45 a , a terenem jego działania jest miasto Świdnica.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:
1.1.Wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
1.2. Budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym , co jest dobre, a co złe,
1.3 Kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia
stresów i porażek,
1.4. Rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi,
1.5. Stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; udzielaniu tym dzieciom
pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
1.6. Trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcaniu do uczestnictwa w
zabawach i grach sportowych,
1.7. Budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych,
1.8. Wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności
wypowiadania się przez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki
plastyczne,
1.9.Kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej, umożliwianiu
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,
1.10. Zapewnianiu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności , a także kształtowaniu wiadomości i
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
1.11.Współdziałaniu z rodziną poprzez jej wspomaganie w wychowywaniu dziecka i
rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, podejmowaniu wczesnej interwencji
specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolne
1.12 Kształtowaniu u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania
umiejętności pisania,
1.13. Przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

2. Przedszkole jest placówką powołaną do wykonywania określonych progra¬mem zadań
dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, które nauczyciel
realizuje w ramach obszarów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego:
a) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
b) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
c) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,
d) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
e) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
f) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
g) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
h) Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej ( śpiew, gra, taniec),
i) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
j) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
k) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
l) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
m) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
n) Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)
o) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
p) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

3.Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczyciela/nauczycieli programami wychowania przedszkolnego. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4.Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację pracy dydaktycznej do możliwości psychofizycznych dziecka a także otacza je opieką psycholo¬giczną, pedagogiczną, logopedyczną, wczesnym wspomaganiem rozwoju.

5.Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem dzieci, stymu¬luje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i kompensacyjną, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

6.Przedszkole zapewnienia dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane w godzinach pracy placówki, bezpośrednio do nauczyciela, przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka – po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie ( upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola) przez rodziców bądź opiekunów.

7. Stan urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal zajęć i placu zabaw zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Sprzęt i meble w przedszkolu są zgodne z polskimi normami i dostosowane do wzrostu dzieci.

8. Przedszkole pełni wobec Rodziców rolę wspomagającą i integrującą działa¬nia wychowawcze;
a) dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka,
b) informuje na bieżąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodze¬nia, podejmowane próby.

9. Przedszkole może realizować programy autorskie, wprowadzać innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz organizować bezpłatne zajęcia dodat¬kowe, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Czas trwania zajęć dodatkowych (zajęcia taneczne, umuzykalniające, zajęcia rewalidacyjne, szachy, warsztaty teatralne, itp.) wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

10. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zgodnie z odrębnymi przepisami. Nauka religii odbywa się w atmosferze tolerancji, w duchu poszanowania Praw Człowieka i dziecka.

11. Przedszkole realizuje treści i zadania w ścisłym współdziałaniu z Rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).

12. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby od¬działywań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowi¬skowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) nauczyciel i starsza pokojowa zapewniają bezpośredną i stałą opiekę nad grupą dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b) personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c) przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

13. Nauczyciele współpracują z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi.

14. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną:
- dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
- dziecku nie posiadającemu opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - z inicjatywy nauczyciela lub specjalisty, który stwierdził potrzebę objęcia dziecka taką pomocą.

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
- rodziców,
- dyrektora Przedszkola,
- nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowankiem,
- poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- pracownika socjalnego,
- asystenta rodziny,
- kuratora sadowego.

Polega na:
a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
- z niepełnosprawności,
- z niedostosowania społecznego,
- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
- ze szczególnych uzdolnień,
- ze specyficznych trudności w uczeniu się,
- z zaburzeń komunikacji językowej,
- z choroby przewlekłej,
- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
- z niepowodzeń edukacyjnych,
- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
- trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.”

16. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w toku bieżącej pracy oraz w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, oraz innych o charakterze terapeutycznym z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub dysfunkcji rozwojowych, trudności edukacyjnych, wychowawczych. Pomoc udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych.

18. Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:
- Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.


ROZDZIAŁ III. ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE I NADZÓR

1. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych jest Gmina Miasto Świdnica.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty we Wrocławiu.
3. Nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tej placówce sprawuje Dyrektor Przedszkola.


ROZDZIAŁ IV. ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH KOMPETENCJE

1. Organami przedszkola są:
1.1. Dyrektor Przedszkola,
1.2. Rada Pedagogiczna,
1.3. Rada Rodziców.

2. Na czele Przedszkola Miejskiego Nr 15 stoi Dyrektor, który kieruje jego pracą i jest kierownikiem dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Stanowisko dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje Zarząd Miasta.

3. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:
3.1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
3.2. Powierzanie stanowiska wicedyrektora przedszkola i innych stanowisk kierowniczych (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej),
3.3. Kierowanie bieżącą działalnością przedszkola, planowanie, organizowanie i wspomaganie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego,
3.4. Współpraca z Radą Rodziców i rodzicami oraz Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym przedszkole i innymi instytucjami,
3.5. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, kierowanie i zarządzanie zespołem pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
3.6. Prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej,
3.7. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej (co najmniej dwa razy w roku szkolnym) ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,
3.8. Wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3.9. Organizowanie powołania (powstania) Rady Rodziców pierwszej kadencji,
3.10. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela ,
3.11. Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami (mianowanie lub zawieranie umów o pracę),
3.12. Kierowanie nauczycieli (z inicjatywy dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela) na badanie przez komisję lekarską d/s inwalidztwa i zatrudnienia ,
3.13. Udzielanie nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia,
3.14.Pełnienie obowiązków kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
3.15.Dysponowanie środkami określonymi w planach finansowych przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
3.16. Pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków,
3.17. Odpowiadanie za przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola,
3.18. Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
3.19. Tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków,
3.20. Zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
3.21. Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
3.22. Realizowanie uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeń organów nadzorujących przedszkole.

4. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. W uzasadnionych przypadkach dyrektor powierza przewodniczenie Radzie innemu nauczycielowi.
Na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej w zebraniach Rady Pedagogicznej biorą udział z głosem doradczym osoby zaproszone.
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na pół roku i w miarę potrzeb. Zebrania są organizowane na wniosek:
- organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- organu prowadzącego Przedszkole,
- co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
- dyrektora.
Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
Dyrektor przedstawia Radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

5. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:
* zatwierdza plan pracy przedszkola,
* podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
* ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
* przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian, uchwala statut oraz jego nowelizację,
* wnioskuje do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej,
* ustala regulamin swojej działalności,
* ustala ramowy rozkład zajęć w przedszkolu,
* podejmuje uchwały dotyczące skreślenia z listy wychowanków przedszkola, dzieci wyjątkowo agresywnych, których obecność w przedszkolu zagraża bezpieczeństwu innych dzieci, w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistycznymi
poradniami.

Rada pedagogiczna opiniuje:
* organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
* projekt planu finansowego przedszkola,
* wnioski dyrektora Przedszkola o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycielom oraz innym pracownikom,
* propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych czynności i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia, przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres,
* wyraża opinię związaną z dokonywaniem oceny pracy dyrektora,
* opiniowanie programów wychowania przedszkolnego i programów wspomagających oraz wnioskowanie do dyrektora o ich dopuszczenie do użytku.
* opiniuje w sprawach wynikających z odrębnych przepisów.
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. Rada zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności Przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

6. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
6.1. W skład Rady Rodziców wchodzą:
- po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków naszej placówki. W wyborach, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
6.2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
- wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.
6.3. Powstanie Rady Rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola.
6.4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
6.5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane na dzieci, nauczycieli i rodziców.
b) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania i kształcenia placówki.
c) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola do organu prowadzącego.
d) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.


7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczo – dydaktycznych :
- nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,
- Przedszkole organizuje dla rodziców dni otwarte, zgodnie z planem w poszczególnych Oddziałach,
- zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku szkolnym,
- rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.

Współdziałanie organów przedszkola ma na celu utworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu pracy placówki. W celu uniknięcia sporów pomiędzy organami przedszkola zapewnia się każdemu z nich swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych ustawami i niniejszym statutem oraz wymianę bieżącej informacji poszczególnych organów o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

8. Dyrektor może w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołać społecznego zastępcę dyrektora, funkcję tę pełni nauczyciel bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, podczas nieobecności dyrektora. Do kompetencji zastępcy dyrektora należy:
- kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
- współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
- zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, ppoż,
- stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
- koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
- współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
- prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inne na podstawie pisemnego upoważnienia dyrektora.

ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, określonych w arkuszu organizacyjnym przedszkola.
2.
a) Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
b) Arkusz organizacji przedszkola określa czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. Dyrektor Przedszkola przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
4. Postepowanie rekrutacyjne do przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy. Rodzice mogą zasięgnąć informacji o przedszkolu na miejscu w placówce, ze strony internetowej przedszkola.
3.1-3.18. skreślony

5. Dzieci w przedszkolu zgrupowane są w oddziałach według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Ilość dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
a) Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne, po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20 w tym 3-5 niepełnosprawnych.

5. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna - prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego i programów wspomagających dopuszczonych do użytku decyzją dyrektora, na wniosek nauczycieli po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, uwzględniając zalecane warunki i sposoby jej realizacji:

- co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
- co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na spacerach (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze ),
- co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż 1/5 czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
- pozostały czas przeznacza się odpowiednio do potrzeb na realizację: dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych.
Czas realizacji bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się w godzinach 8.00-13.00. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz zasad wymienionych powyżej. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele w swoich oddziałach ustalają szczegółowy rozkład dnia uwzględniając zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz oczekiwania rodziców ( prawnych opiekunów).

6. W przypadku niskiej frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej np. chorobą, dużej absencji nauczycieli, okres przerw świątecznych, ferii zimowych czy letnich, dyrektor przedszkola może organizować grupy łączone odpowiednio do zmniejszonej frekwencji wychowanków.

7. Z przygotowanych w przedszkolu 3 posiłków mogą korzystać:
- wychowankowie,
- nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

8. Wszyscy korzystający z posiłków zobowiązani są do uiszczenia za nie opłat, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

9. Wysokość opłat za posiłki wynika z kalkulacji kosztów przyrządzania ich i kosztów zakupu artykułów żywnościowych.

10.Wysokość opłat za usługi świadczone przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala Rada Miejska stosowną uchwałą.

ROZDZIAŁ VI. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor Przedszkola zatrudnia: nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa wychowanków. Wszyscy pracownicy placówki muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
2.1. Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci,
2.2. Ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.; zgodnie z przepisami w tym zakresie,
2.3. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
2.4. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
2.5. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych oraz dokumentowanie tych obserwacji; w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
a/ opracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazanie jej rodzicom.
2.6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zdrowotną i inną,
2.7. Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
2.8. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
2.9. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
2.10. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
2.11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2.12. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
2.13. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
2.14. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
2.15. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora placówki, a wynikających z bieżącej działalności placówki,
2.16. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
2.17. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału oraz prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
2.18. Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktów z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność przedszkola,
2.19. Systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się.

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
Nauczyciel dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez aktywny udział w konferencjach, seminariach, publikowanie artykułów, przyjmowanie na praktyki uczniów i studentów.
Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.
Każdy nauczyciel działa w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków.

3. Zakres obowiązków pracowników administracyjnych i obsługowych ustala dyrektor przedszkola na zasadzie odrębnych przepisów.
Zadania innych pracowników przedszkola:
a) starsza pokojowa zobowiązana jest:
- utrzymywać w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia,
- uczestniczyć w spacerach i wycieczkach z dziećmi,
- dbać o należyty stan mienia przedszkolnego,
- pomagać nauczycielce przy organizowaniu zajęć, przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, sprzątaniu po zajęciach, podawać posiłki.
b) kucharka zobowiązana jest:
- przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki,
- utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt i urządzenia kuchenne,
- racjonalnie wykorzystywać produkty spożywcze, uczestniczyć w sporządzaniu jadłospisów.
c) pomoc kuchenna zobowiązana jest:
- pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
- utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne, sprzęt i naczynia kuchenne,
- wykonywać inne czynności zlecone przez kucharkę.
d) konserwator - dozorca zobowiązany jest:
- utrzymywać porządek wokół posesji przedszkola i w ogrodzie,
- dokonywać drobnych napraw urządzeń i sprzętów,
- wykonywać inne prace polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
e) intendent przedszkola zobowiązany jest:
- dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i innych niezbędnych dla funkcjonowania przedszkola,
- sporządzać jadłospisy,
- prowadzić magazyn i dokumentację magazynową,
- nadzorować sporządzanie posiłków,
- utrzymywać w czystości magazyn żywnościowych
- pobierać od rodziców odpłatność za przedszkole.
f) referent d.s. płac i kadr zobowiązany jest:
- sporządzać listy płac pracowników,
- przekazywać obowiązkowe składki na ZUS i US,
- dokonywać przelewów na konta pracowników i innych należności.
g) gł. księgowy zobowiązany jest:
- prowadzić dokumentację księgową i finansową przedszkola,
- sprawować nadzór nad pracą intendenta i referenta d.s.płac,
- sporządzać plany finansowe, sprawozdania i inne dokumenty związane z gospodarką finansową,
- czuwać nad racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych,
h) pomoc nauczyciela zobowiązana jest:
- pomagać nauczycielce w przygotowywaniu zajęć, prowadzeniu zabaw i opiece nad dziećmi,
- pomagać st. pokojowej przy sprzątaniu zabawek, porządkowaniu sali po zajęciach i podawaniu posiłków,
- pomagać dzieciom przy czynnościach samoobsługowych,
- uczestniczyć w spacerach i wycieczkach.
Każdy zatrudniony pracownik niebędący nauczycielem działa w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków.

Rozdział VII. RODZICE

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu i regulaminu placówki,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeń¬stwo; o udzieleniu upoważnienia rodzice zawiadamiają pisemnie nauczyciela prowadzącego daną grupę dzieci,
e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, nie¬zwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaź¬nych.
g) przestrzeganie obowiązkowego uczestnictwa dzieci 6 - letnich w realizacji rocznego przygotowania do szkoły.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecz¬nego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego in¬dywidualnego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planu pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z ob-serwacji pracy przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi pro-wadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców.
4. Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora.
5. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
6. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
c) kąciki dla rodziców,
d) zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VIII. WYCHOWANKOWIE

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dziecko, w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
Dziecko w wieku 6 lat zobowiązane jest do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dzieci mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracownika pedagogicznego w czasie pobytu dziecka w placówce.

2. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczani - za zgodą rodziców.

3. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pomocy wynikającej z nagłego wypadku. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu powiadamia się rodziców, w sytuacji nagłego pogorszenia się zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie ratunkowe, jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice.

4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice obowiązani są natychmiast zawiadomić o tym dyrektora przedszkola, który zawiadamia odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
Jeżeli służba sanitarno - epidemiologiczna uzna placówkę za epidemiologiczne zagrożoną - dyrektor przedszkola powinien o tym bezzwłocznie zawiadomić wszystkich rodziców i szczegółowo pouczyć ich o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych, o konieczności akcji zapobiegawczej i przestrzegania zaleceń wynikających z przepisów Ministerstwa Zdrowia.
5. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia z listy wychowanków , gdy :
a) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 4 tygodni , a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności ,
b) rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych dzieci ( na wniosek rodziców i w oparciu o orzeczenie Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej – szczególnie uzasadnione przypadki ).

6. Dzieci, będące wychowankami przedszkola mają prawo do:
a) akceptacji, takimi jaki są,
b) spokoju i samotności, gdy tego chcą,
c) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
d) poszanowania godności osobistej,
e) zabawy i wyboru towarzysza zabawy,
f) indywidualnego procesu rozwoju,
g) ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,
i) pełnego, harmonijnego i indywidualnego rozwoju,
j) spolegliwości umów i kontaktów z dorosłymi,
k) snu i odpoczynku, jeśli są zmęczone,
l) jedzenia i picia gdy są głodne i spragnione ale również do nauki regulowania własnych potrzeb,
m) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
n) prawidłowego zorganizowania procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

7. Dzieci, będące wychowankami przedszkola mają obowiązek poszanowania praw innych dzieci.
Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
- przestrzegać zawartych umów i kodeksów grupowych obowiązujących w grupie i w Przedszkolu,
- szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny,
- wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości,
- nie oddalać się poza wyznaczony przez nauczyciela obszar,
- doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
- dbać o higienę osobistą.

8. Według Konwencji o Prawach Dziecka i Konstytucji Polskiej, dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania.
9. Rodzicom przysługuje prawo do ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej wolności.

ROZDZIAŁ IX. MAJĄTEK I FINANSE

1. Przedszkole Miejskie Nr 15 w Świdnicy jest jednostką budżetową i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
3. Przychody przedszkola stanowią:
- dotacja z budżetu Miasta,
- wpłaty rodziców za usługi świadczone przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za zakup surowców do przygotowywania posiłków,
- inne przychody.
4. Fundusze przedszkola są lokowane na własnym rachunku bankowym.
5. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Przedszkola; w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 4/11 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Świdnicy z dnia 05.10.2011r.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym ustawą o systemie oświaty lub przepisami wydanymi na jej podstawie.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników nie będących nauczycielami.
5. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
6. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.